Tuvojošos dabas stihiju dēļ LVĢMC aicina sabiedrību ievērot piesardzību

Uz augšu